برنامه زمانبندی مشاوره

برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

نیمسال اول تحصیلی 99- 98

ایام هفته

نام استاد ( مشاور)

ساعت مشاوره

   دوشنبه

 

آقای قربانیا ( مشاوره مذهبی – معارف اسلامی  )

آقای دکتر نبوتی ( مشاوره شغلی، کسب و کار )

30/10-30/9

10 8

دو شنبه

 

آقای دکتر مجید صفدری ( مشاوره تغذیه و پزشکی )

12 - 11

 سه شنبه

آقای دکتر ثمری خلج ( مشاوره ورزشی )

30/15 10

  سه شنبه

 

آقای مسعود زاده (مشاوره مذهبی ، خانواده )

آقای نورالهی ( دینی و خانوادگی)

خانم دکتر نیوشا ( مسائل روانشناختی، اختلالات یادگیری )

12- 11

12 -11

11 30/9

چهارشنبه

 

آقای دکتر قیوم زاده ( مشاوره حقوقی و مذهبی )

آقای امامی فر ( مشاوره دینی، معارف اسلامی )  

15 - 13

12 - 11

چهارشنبه

پنجشنبه

خانم دکتر فرقدانی ( مشاوره ازدواج ، خانواده )

خانم دکتر شاطریان ( مشاوره تحصیلی ، سنجش و ارزیابی )

10 30/8

14-13

پنجشنبه

 

آقای دکتر حبیبی تبار ( مشاوره ازدواج ، دینی )

آقای عزیزی ( مشاوره تحصیلی وکار آفرینی )

خانم آباقری ( بین فردی، درمانگر بالینی )

16 14

30/10 30/9

13 - 9

 

  مکان: شهرک دانشگاهی – کیلو متر4 جاده نور علیبیگ – دانشکده علوم انسانی – دفتر مشاوره طبقه دوم

شماره تماس : 42433021- 086