تعرفه های مشاوره

         تعرفه خدمات مراکز مشاوره و روانشناختی سال تحصیلی 98-97 ویژه دانشگاهیان

      دانشگاه آزاد اسلامی

- مشاوره روانشناختی، دینی مذهبی، خانواده، تحصیلی ( سه هزار تومان3000

- مشاوره حقوقی ، تغذیه 20000 بیست هزار تومان                             

- مشاوره کسب و کار، کارآفرینی، ورزشی، شغلی 10000ده هزار تومان      

-  تعرفه مشاوره و خدمات روانشناختی مراجعین غیر دانشگاهی در کلیه موارد ذکر شده جلسه ای 45 دقیقه 50000پنجاه هزار تومان

مرکز مشاوره حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی