لیست بروشورها

معرفی برخی از بروشورهای موجود در مرکز مشاوره

- معرفی مرکز مشاوره ، مهارتهای زندگی ، هوش هیجانی ، افسردگی ، مدیریت استرس ، تاب آوری ، مثبت اندیشی، فواید روزه ، کمال گرایی ، اکستازی و روان گردان ، آسیب های اجتماعی ، اضطراب امتحان ، خودکشی و علل آن ، آشنایی با زندگی دانشجویی در خوابگاه ، ازدواج و  ....