مشاوره در سرای دانشجویی

ارائه خدمات مشاوره در سرای دانشجویی

- انجام مشاوره فردی و گروهی در سرای دانشجویی خواهران

- برگزاری جلسات هم اندیشی ازدواج موفق

- برگزاری سخنرانی پیرامون مشاوره ، حل مسائل و مشکلات دانشجویی

- برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی و اجتماعی

- توزیع بروشور های روانشناختی و نشریه علمی فرهنگی منشور

- برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از رفتارهای پرخطر، ایدز و...( خواهران و برادران )

- برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد در سرای دانشجویی برادران