برنامه کارگاههای آموزشی

معرفی برگزاری برخی از کارگاهها و دوره های آموزشی مرکز مشاوره

- کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری

- کارگاه شیوه های فرزند پروری

- کارگاه مهارتهای زندگی

- کارگاه مهارتهای حل مسأله

- کارگاه روشهای مطالعه و یادگیری

- کارگاه مثبت اندیشی از دیدگاه اسلام

- کارگاه خانواده سالم

- کارگاه سبک زندگی اسلامی

- کارگاه پیشگیری از اعتیاد

- دوره های آموزشی پیشگیری از رفتارهای پر خطر