برنامه کارگاههای آموزشی

معرفی برگزاری برخی از کارگاهها و دوره های آموزشی مرکز مشاوره

- کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری

- کارگاه شیوه های فرزند پروری

- کارگاه مهارتهای زندگی

- کارگاه مهارتهای حل مسأله

- کارگاه روشهای مطالعه و یادگیری

- کارگاه مثبت اندیشی از دیدگاه اسلام

- کارگاه خانواده سالم

- کارگاه سبک زندگی اسلامی

- کارگاه پیشگیری از اعتیاد

- دوره های آموزشی پیشگیری از رفتارهای پر خطر

- کارگاه آنلاین مهارتهای تنظیم هیجان

- کارگاه آنلاین تربیت فرزند 

- کارگاه آنلاین مدیریت استرس و کنترل خشم 

- کارگاه آنلاین مهارتهای حل مسأله 

- کارگاه آنلاین نقش مادر در نظام خانواده سالم 

- کارگاه آشنایی با شیوه های فرزندپروری مثبت

- وبینار تاب آوری 

- وبینار عوامل مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر

- وبینار زنان تأثیر گذار و ...