گالری تصاویر

۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ۳

پیامهای بهداشت روانی مرکز مشاوره و پدیده جهانی بحران کرونا ویروس

 

 

پیام بهداشت روانی شماره 7

 

 

 

تصاویر برگزاری کارگاه آموزشی بررسی راهکارهای پیشگیری و مواجهه صحیح با اعتیاد به مواد مخدر ( ویژه کلیه کارکنان ) بهمن ماه 98

 

برگزاری کارگاههای آموزشی پیشگیری از رفتارهای پر خطر ویژه کارکنان و دانشجویان