برگزاری سخنرانی در خوابگاههای دانشجویی

برگزاری برخی از سخنرانی ها در خوابگاه خواهران :
- پیرامون ( استرس در دختران و زنان )
- بینش درباره آینده
- مدیریت استرس 
- روشهای مطالعه و اضطراب امتحان 
- مسائل مشاوره و مهارتهای زندگی 
- تصمیم گیری و حل مسأله 
- برنامه ریزی و مدیریت زمان 
- ارائه شیوه های یادگیری و مطالعه کارآمد
- زندگی موفق 
- سبک زندگی 
- آموزش مهارتهای زندگی
- آنفلوانزا
- ایدز 
- چرا دروغ می گوییم ؟
- بازیهای ارتباطی
- تفکرات مثبت
سخنرانی در خوابگاه برادران : 
- آسیب شناسی اعتیاد 
- سبکهای یادگیری و مدیریت زمان 
- استرس 
- اعتیاد و ایدذ 
- آنفلوانزا 
- مهارتهای مقابله با اعتیاد
- هوش هیجانی 
- مهارتهای زندگی 
- مهارت مقابله با هیجانهای منفی 
- اضطراب امتحان
- رموز موفقیت
- نقش ازدواج در تکامل هویت روانی افراد از دیدگاه اسلام
- نقش ایمان در بهداشت روانی افراد
- مهارتهای مقابله با تنیدگی