انتخاب وب سایت
  • نشریه منشور(گاهنامه دانشجویی)

تهیه و انتشار گاهنامه دانشجویی منشوردفتر مشاوره  در 32 شماره

فراخوان گاهنامه منشور:
از صاحبنظران، اساتید، دانشجویان، دانش پژوهان گرامی درخواست می کنیم مطالب خود را حداکثر در سه صفحه با فونت 14 یاقوت همراه با چکیده و مقدمه به نشانی ساوه، میدان فلسطین - دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
( علوم و تحقیقات ) جنب ساختمان اداری ، دفتر مشاوره ( نشریه منشور ) ارسال نمایند.